Een nieuw pact voor Brussel - Vooruit.brussels

Een nieuw pact voor Brussel

Vandaag presenteerde vooruit.brussels haar institutionele voorstellen voor de hervorming van Brussel, in aanwezigheid van Staatssecretaris Ans Persoons, Vlaams Fractieleidster Hannelore Goeman en Brussels Fractieleider Pascal Smet.

Het institutionele vraagstuk van Brussel heeft onze beweging altijd heel na aan het hart gelegen. Voor Vooruit.brussels is er een grote nood aan een beter georganiseerd en vereenvoudigd gewest. Enkel zo komen we tot meer solidariteit en herverdeling, een meer efficiënte besteding van publieke middelen, en tot een betere dienstverlening naar de burger.

Vorige week nog presenteerde de OESO haar Metropolitan Review van Brussel. Deze doorlichting van de OESO legt de vinger op een aantal beleidsuitdagingen die onze beweging al meer dan twee decennia aankaart. Met haar review bevestigt de de OESO immers dat de huidige bestuurlijke organisatie een negatieve invloed heeft op de economische groei, de stadsontwikkeling, de bestuurlijke transparantie en efficiëntie, en de financiële draagkracht van ons gewest. Vooruit.brussels, en ervoor one.brussels, heeft altijd het voortouw genomen in het bepleiten van een institutionele hervorming om Brussel te rationaliseren. We staat klaar om hier positief mee aan de slag te gaan met als enige kompas het belang van de Brusselaar.

Met vooruit.brussels daarom gaan resoluut voor een nieuw Pact voor Brussel:

  • Een rationalisering die zo’n anderhalf miljard euro kan opleveren en zo kan geïnvesteerd worden in de mensen in plaats van in structuren. In ruil vragen we een eerlijke financiering van Brussel op basis van objectieve parameters.
  • Een staatshervorming waar Brussel mee aan tafel zit als volwaardige gesprekspartner, en niet zomaar de rekening betaalt voor wat Vlamingen en Walen onderling afspreken.
  • Een efficiënter en coherenter georganiseerd en bestuurd Brussel door alle 19 gemeenten te fuseren tot één nieuw Stadsgewest Brussel-Hoofdstad, dat samen komt te vallen met het huidige Hoofdstedelijke Gewest.
  • Eén stadsgewest mét onvoorwaardelijke garanties op Nederlandstalige dienstverlening.
  • Een nieuw sociaal contract met de Brusselaar: met méér value for money (minder geld naar structuren, meer naar beleid), méér solidariteit (door één OCMW, één bestuur, één begroting en één politiezone), en méér transparantie en beter bestuur (sterkere verantwoording en democratie).

Het is letterlijk money time: de komende legislatuur staan we voor enorme budgettaire uitdagingen, na de vele crisisuitgaven die de huidige regering noodgedwongen heeft moeten maken om onze economie, het welzijn en de welvaart van de burgers te vrijwaren. De institutionele agenda valt niet langer uit te stellen.

Daar waar anderen al hopen op nieuwe bronnen van financiering, stellen wij heel duidelijk dat er geen verdere financiering voor Brussel kan komen zonder ook de nodige interne hervormingen door te voeren. Een interne stadshervorming gaat dus hand in hand met een staatshervorming. Voor de eerste oefening hebben we zelf heel wat touwtjes in handen om onze boel op orde te krijgen, de tweede vereist een grondwetsherziening.  We leggen al onze punten op dit vlak, die bovendien deel uitmaken van het partijprogramma waarmee dit jaar de kiezers willen overtuigen, voor in de toegevoegde bijlage.

Het is Vooruit. Of het is achteruit. Kies maar.

Heeft u interesse in ons volledig voorstel, leer hier onze Persdossier – Pact voor Brussel