Brussels is buzzing

Wat wil Vooruit.brussels?

Vooruit.brussels wil een klimaat scheppen waar het potentieel van onze hoofdstad kan groeien. Waar kunstenaars de nodige steun krijgen. Waar nachtleven integraal deel uitmaakt van cultuur. Een stad die volop leeft. Daar hebben we deze legislatuur al hard rond gewerkt. Onder Pascal Smet en Ans Persoons zijn er grote stappen vooruit gezet. Vooruit is de partij bij uitstek die de mouwen daadwerkelijk opstroopt voor het Brusselse nachtleven.

Het erkennen van het nachtleven als Brussels cultureel immaterieel erfgoed was een eerste symbolische stap in het waarderen van de clubcultuur. Zo kunnen we hen ook beschermen wanneer er problemen opduiken. Hetzelfde doen we voor onze cafécultuur.

We voerden begin 2024 het agent of change-principe in , waar de sector al lang om vroeg. Dit principe stelt dat wanneer nieuwe woningen worden gecreëerd rond een nachtclub, deze verplicht zullen worden zich aan te passen en voldoende isolatie te voorzien. De verantwoordelijkheid om een goede nachtrust te voorzien, komt dus bij de nieuwe ontwikkeling te liggen, daar waar dit vandaag niet het geval is. Voor bestaande woningen rond nachtclubs, wanneer blijkt dat de leefbaarheid niet meer gegarandeerd kan worden, bieden we de mogelijkheid als allerlaatste redmiddel om deze woningen te onteigenen.

Omgekeerd zal een nieuwe nachtclub in een bestaande woonbuurt, uiteraard zelf de nodige maatregelen moeten treffen om de nachtrust van de omwonenden te garanderen. Met dit principe hebben we een goed evenwicht tussen het toelaten van nachtleven in de stad en de leefbaarheid van een buurt.

Aan presentatieplekken is er geen gebrek in Brussel, maar er is een grote nood aan creatieplekken. In verschillende grote steden is er een atelierbeleid (Gent, Antwerpen, Leuven, …) waar een atelierorganisatie nauw samenwerkt met het stadsbestuur. Het institutionele kluwen in Brussel is te ingewikkeld en kunstenaars weten niet waar ze terecht kunnen als ze op zoek moeten naar een ruimte. Dankzij Vooruit.Brussels werd er deze legislatuur actief ingezet op het creëren van extra atelierruimtes via ‘Plan Atelier’. Er kwamen meer dan 200 atelierruimtes bij, zowel tijdelijk als permanent. Ook de regelgeving rond tijdelijk gebruik werd deze legislatuur een stuk gemakkelijker, wat de mogelijkheden vergroot voor atelierruimtes in tijdelijke bezettingen. Zo krijgen ongebruikte ruimtes tijdelijk een nieuw leven voor de definitieve renovatie en invulling.

 

Nachtleven

 • We stellen een minister aan die bevoegd is, die overlegt met de bevoegde burgemeesters over een gemeenschappelijke visie en eventuele problemen oplost. Zo zoeken we naar een goed evenwicht tussen het nachtleven en het welzijn van de Brusselaars.
 • De relaties tussen uitgaansgelegenheden met de autoriteiten en organisatoren met de autoriteiten (lokale en regionale overheden, buurtcomités, politie en brandweer) kunnen beter. Elk van de 19 Brusselse gemeenten heeft een andere aanpak of helemaal geen met betrekking tot het nachtleven. Daarom pleiten we voor één gewestelijk kader.
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest levert extra inspanningen in de zoektocht naar infrastructuur. Toegankelijke, betaalbare en goed bereikbare plekken om uit te gaan zijn essentieel voor een bloeiend nachtleven. We activeren onbenutte ruimtes en toveren die om tot bruisende uitgaansplekken. Eigenaars van leegstaande panden die in afwachting van een stedenbouwkundige vergunning hun infrastructuur ter beschikking stellen voor tijdelijke concepten worden hierbij ondersteund. Daarnaast renoveren we bestaande ruimtes zodat ze zich kunnen openstellen als fuiflocatie.
 • We zorgen dat het nachtleven op minder hindernissen botst als het zich ergens wil vestigen, onder meer door deze bestemming ook toe te staan in zones waar ze geen hinder aan omwonenden veroorzaken, zoals bijvoorbeeld in industriële zones langs het kanaal. Op die manier kan nachtleven zich makkelijker ontplooien op tijdelijke of definitieve sites.
 • Het nachtleven is een belangrijk onderdeel van het stadsleven. Brussel is een bruisende hoofdstad die 24/7 leeft. We zijn tegen de verdorping van Brussel, maar hebben aandacht voor de geluidsoverlast die het nachtleven veroorzaakt. Festivals en nachtleven moet mogelijk blijven in Brussel. We ontwerpen daar een kader rond zodat mensen kunnen genieten maar het leefbaar blijft voor de bewoners.
 • We maken het niet onnodig complex om het nachtleven voldoende kansen te geven. Tijdelijke initiatieven dienen eenvoudige tijdelijke vergunningen te kunnen aanvragen.
 • Wie uitgaat moet dat kunnen doen zonder in aanraking te komen met geweld, intimidatie, grensoverschrijdend gedrag of genderstereotypering.  We ondersteunen sensibiliserings- en informatiecampagnes, vormingen en actieplannen, meldpunten en safe(r) spaces rond deze thema’s met het oog op risicobeperking en het creëren van een blijvend en duurzaam bewustzijn.

 

Kunstenaars

 • In Brussel zijn er bijna 50 politiek verantwoordelijken voor cultuur. We streven naar één grootstedelijk cultuurbeleid.
 • We willen één duidelijk aanspreekpunt creëren voor kunstenaars. In Brussel is er veel steun mogelijk, maar door wirwar van kanalen en bevoegde overheden zien veel kunstenaars het bos door bomen niet meer. We werken mee aan de oprichting van een eengemaakt cultuurloket. Het Brusselse cultuurloket moet meertalig zijn en bouwt verder op het bestaande Vlaamse Cultuurloket en het nog op te richten loket van de Franse Gemeenschap.
 • In steden zoals Berlijn en Amsterdam beheert de overheid een deel van de ruimtes die als atelierruimtes worden gebruikt. Brussel moet dat ook doen. Niet alleen bij langdurige leegstand, maar ook bij nieuwbouw moeten we nadenken over verplichte atelierruimtes. We vragen aan perspective.brussels om een onderzoek uit te voeren naar vraag en aanbod van ruimtes, benodigde oppervlaktes en beschikbare budgetten.
 • Op basis daarvan moet er een masterplan komen voor culturele infrastructuur en een stadsbreed, transversaal en beleidsoverkoepelend atelierbeheer- en beleid in samenwerking met kunstenaars.
 • De bestaande platformen inventimmo.brussels, spots.brussels en temporary.brussels moeten een regierol krijgen en vraag en aanbod aan elkaar koppelen. We kijken naar het voorbeeld van Open Creatives Gent, een cocreatief online platform dat alle actoren samenbrengt en een overzicht biedt van te delen ruimtes. Zo zorgen we dat de verschillende partijen op de hoogte zijn van het aanbod en de behoeften. We maken deze platformen nog beter bekend bij de belanghebbenden.