Diverse stad

Brussel, een stad for the many, en niet for the few 

Vooruit.brussels pleit voor gelijke kansen voor iedereen. We creëren koopkracht, welvaart en vooruitgang via het corrigeren van socio-economische ongelijkheden. Tegelijk strijden we tegen alle vormen van discriminatie. Vooruit.brussels is voor gelijke kansen, en tegen discriminatie! 

Niet iedereen komt gelijk aan de start, en niet iedereen beschikt over dezelfde middelen of mogelijkheden. Wij zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot onze stad, en alles wat ze te bieden heeft. Een stad for the many, en niet for the few. Ongeacht leeftijd, herkomst, geslacht, scholingsgraad, seksuele geaardheid, enz. 

Socio-economische ongelijkheden weerspiegelen systematische verschillen tussen socio-economische groepen, meestal in het nadeel van de minder bevoorrechte groep. De verschillen komen tot uiting in verschillende maatschappelijke domeinen: huisvesting, werk, onderwijs, zorg, publieke ruimte, enz. 

Voor Vooruit.brussels is inclusie een leidraad, en we maken dat heel concreet.  

We pleiten o.a. voor: 

 • Een gratis inburgeringstraject en een warm onthaal van nieuwkomers. We moedigen nieuwkomers aan om deel te nemen aan het verenigingsleven, sociaal-culturele activiteiten en initiatieven die inzetten op dialoog en verbinding. Zo kunnen ze hun sociaal netwerk uitbreiden. Het  zijn wij die het CoNnectproject (buddyproject) realiseerde.
 • Een inclusieve publieke ruimte. We houden rekening met de behoeften van alle Brusselaars, ongeacht leeftijd, herkomst, geslacht, scholingsgraad, seksuele geaardheid, enz.
 • Een meer rechtvaardige, inclusieve en evenwichtige woningmarkt. We streven naar een minimum van 15% sociale woningen op gewestelijk niveau (momenteel 8%). Tegelijk scherpen we de praktijktesten aan om discriminatie op de woonmarkt te bestrijden.
 • Een gerichte, persoonlijke aanpak om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Er is nood aan een persoonlijke aanklampende aanpak waarbij de focus ligt op begeleiding en niet op administratie.
 • Een efficiënte inschakeling van oudere werkzoekenden, door een aangepast aanbod te ontwikkelen voor 50+ers. Leeftijd is nog altijd één van de meest discriminerende factoren op de arbeidsmarkt.
 • Een vlotte erkenning of gelijkschakeling van buitenlandse diploma’s. 43 % van alle werkzoekenden ingeschreven bij Actiris, heeft in het buitenland diploma’s behaald. Die diploma’s worden hier niet erkend.
 • Praktijktesten om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. In 2023 opende Unia 670 dossiers over zogenaamde ‘raciale’ criteria. Bijna een derde daarvan speelt zich af op het arbeidsdomein.
 • Meer aandacht voor talenkennis in de vorming van Brusselse werkzoekenden. Doel is dat élke Brusselse werkzoekende een cursus Nederlands en/of Frans kan volgen.
 • Een inclusief tewerkstellingsbeleid binnen de overheid. Daarbij hoort de mogelijkheid van het dragen van religieuze of levensbeschouwelijke tekenen. Neutraliteit zit in wat je doet, niet in wat je draagt.
 • Meer aandacht voor studiekeuzebegeleiding, om te garanderen dat elk kind een studiekeuze maakt op basis van talenten en niet op basis van afkomst of centen.
 • Iedereen heeft recht op adequate en betaalbare zorg wanneer nodig. We strijden voor toegankelijke kwaliteitszorg in de ziekenhuizen en een maximumfactuur voor woonzorgcentra, zonder discriminatie.
 • Een ouderenrechtencommissaris die waakt over de rechten van senioren. De coronacrisis heeft getoond dat senioren niet altijd in de positie zijn om hun rechten af te dwingen. Bovendien krijgen zij steeds maar meer af te rekenen met allerhande vormen van discriminatie en ‘ageism’.
 • Een toegankelijke en inclusieve ouderenzorg. Eén derde van de Brusselse ouderen heeft een migratieachtergrond. Te vaak ondervinden zij drempels om een beroep te doen op de ouderenzorg. Ze hebben bovendien een verhoogd risico op armoede.
 • Meer en beter onderzoek naar de obstakels voor het indienen van een klacht inzake geweld tegen of discriminatie van LGTBQIA+-personen, en evalueren hoe er daarna wordt opgetreden (de beoordeling van de feiten door de politie, de behandeling van de klacht door het openbaar ministerie).
 • Het sensibiliseren van de Brusselaars over geweld tegen vrouwen en LGTBQIA+-personen en wat eraan te doen. We zetten o.a. de sensibiliseringscampagne Join the fam voort, een campagne tegen seksuele intimidatie, seksisme en seksueel geweld in de openbare ruimte en het nachtleven. 
 • Een efficiënte aanpak van intrafamiliaal geweld/partnergeweld. Dat vindt meestal plaats binnenshuis. Uit een studie van equal.brussels uit 2016-2017 blijkt dat meer dan de helft van de Brusselse vrouwen minstens één keer in de loop van haar leven het slachtoffer wordt van partnergeweld.  

De grootstedelijke superdiversiteit is een enorme troef, maar stelt ons tegelijk voor belangrijke samenlevingsuitdagingen. We vinden het belangrijk om mensen perspectief te bieden. Perspectief om ooit een woning te kunnen kopen of huren, of toegang te hebben tot een deftige job. Wij pleiten voor gelijke kansen voor iedereen, als motor voor sociaal-economische vooruitgang.