Welvarende stad

Een bedrijvige stad, met kansen voor iedereen

Brussel moet voor iedereen een stad van kansen zijn, een stad waar je gemakkelijk kunt ondernemen en waar tegelijkertijd stabiele en kwalitatieve werkgelegenheid te vinden is. Door te investeren in mensen en hun vaardigheden, versterken we hun kansen en eigenwaarde en stimuleren we tegelijkertijd de economie.

 

Wat wil Vooruit.brussels?

Ondanks de grote welvaart die Brussel voortbrengt, blijft de hoge werkloosheid een hardnekkige uitdaging, waarbij we er niet in slagen om aan alle mensen voldoende perspectieven te bieden op stabiele en kwalitatieve werkgelegenheid. Tegelijkertijd blijft een groeiend aantal vacatures onvervuld vanwege een gebrek aan geschikte profielen. Dat is de zogenaamde Brussel paradox.

De complexiteit van Brussel staat een effectief antwoord op deze paradox in de weg. Te veel beleidsniveaus waarbij iedereen bevoegd is, maar niemand echt de eindverantwoordelijkheid draagt. Zo kent Actiris meer dan 170 partners voor opleiding en begeleiding. Dit leidt tot een wirwar van initiatieven die elkaar in de weg lopen. Het resultaat? Enerzijds raken Brusselaars verloren en ontmoedigd in dit doolhof, anderzijds kan men er zich ook gemakkelijk in wegstoppen.
De diagnose en de oplossingen zijn gekend, het probleem zit hem in de uitvoering. Het beleid moet veel eenvoudiger, met een slagkrachtige overheid die de teugels in handen kan nemen.

 

Eenvoudig en slagkrachtig bestuur

 • Actiris werkt samen met meer dan 170 partners voor opleiding en begeleiding. 170! Een overkoepelende visie ontbreekt of weegt te weinig door. We vergroten de slagkracht van Actiris en versterken haar regierol op lokaal en gewestelijk vlak, meer bepaald ook op het opleidingsaanbod. Alle partners moeten zich inschrijven op een brede strategie ontwikkeld door Actiris.
 • Sneller en selectiever begeleiden van werkzoekenden. Actiris wil alles doen, maar daardoor ontbreekt het aan focus en slagkracht. Een groot deel van de werkzoekenden vindt zelf zijn weg op de arbeidsmarkt. Capaciteit vrijmaken voor de kerntaken. Geen garantie voor iedereen, maar een garantie voor degenen die het het meest nodig hebben.

 

Investeren in opleiding

 • Brussel heeft een skills probleem. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft terecht aangegeven dat we het aantal opleidingsmogelijkheden in het gewest moeten verdubbelen. Door te investeren in de vaardigheden van mensen geven we hen hun eigenwaarde terug en stimuleren we tegelijkertijd de economie. Een activering die kansen biedt.
 • In geen enkel ander land dat door de OESO is onderzocht, wordt tewerkstellingsbeleid gescheiden van opleidingsbeleid, behalve in Brussel. De regierol van Actiris op het opleidingsaanbod moet sterker worden. Onnuttige en overmatige opleidingen moeten worden geschrapt ten gunste van opleidingen die zich richten op de huidige en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt. Wie een opleiding in een knelpuntberoep volgt, kan een premie of een toeslag ontvangen op de uitkering.
 • Een buitenlands diploma laten erkennen of gelijkschakelen is heel lastig in Brussel, vooral bij de Franse gemeenschap. Dat is een verspilling van talent. 43 % van alle werkzoekenden ingeschreven bij Actiris heeft in het buitenland diploma’s behaald. Die diploma’s worden hier niet erkend. We maken duidelijke afspraken met de gemeenschappen dit kosteloos, eenvoudiger en sneller te laten verlopen, volgens een gelijklopende procedure. Voor knelpuntberoepen zijn versnelde procedures nodig.
 • We willen een sterkere focus op taalverwerving. Het feit is dat zeer veel jobs tweetaligheid vereisen en vaak ook zelf Engels, maar dat grote meerderheid Brusselse werkzoekenden het niet machtig is. Studies wijzen uit dat tewerkstellingskansen enorm toenemen bij kennis van de tweede landstaal.

Ondernemerschap en economie stimuleren

 • We willen komaf maken met de veelheid aan gemeentelijke belastingen en taksen voor bedrijven en zelfstandigen (kantoorbelasting, gebruik openbare weg, reclame,…). De concurrentie tussen gemeenten is een race die niet te winnen valt. We schaffen de weinig transparante lokale belastingen voor bedrijven af. In de plaats voeren we eenduidige gewestelijke bedrijfsbelastingen in die aanzetten tot duurzaam ondernemen, zowel op ecologisch als op sociaal vlak. Daartoe sluiten het gewest en de gemeenten een fiscaal pact.
 • We willen de Horeca ondersteunen door wurgcontracten aan banden te leggen en de regelingen rond drempelgeld rechtvaardiger maken. De versoepelde regelgeving omtrent terrassen die we hebben ingevoerd in kader van Covid-crisis willen we veralgemenen en verduurzamen. Verder zetten we stappen zoals met implementatie van “agent of change”-principe om nachtleven en de horecasector beter te beschermen. We zijn ook grote voorstander om belastingdruk op arbeid te verlagen.
 • Een cruciaal aspect dat steden aantrekkelijk maakt, is het uitgebreide en gevarieerde aanbod aan handelszaken en diensten. De verschraling daarvan staat gelijk aan een verarming. Daarom bepleiten we de implementatie van handelsstadsvernieuwingscontracten, waarbij HUB samen met de winkeliers strategieën en ondersteuningsmiddelen opzet voor de commerciële ontwikkeling de buurten.
 • Als kennisregio bevindt zich één derde van de technologische start-ups in ons land in het Brussels Gewest. Bovendien telt het Gewest meer studenten en instellingen voor hoger onderwijs dan eender welke Belgische stad. Daarom willen we de innovatieve troeven van onze Brusselse bedrijven internationaal uitspelen en sterker inzetten op de creatie en ondersteuning van innovatie-ecosystemen tussen overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen. Hiervoor willen we het budget voor innovatiesteun aan bedrijven verhogen tot minstens het niveau van de andere gewesten.
 • De Small Business Act (SBA), het eerste “kmo-plan” van het Gewest, wordt verder gezet en versterkt. Extra aandacht gaat naar maatregelen die het mogelijk maken om te groeien en op te schalen

Brussel metropolitaans

 • Er is meer metropolitaans beleid nodig op het gebied van werk, economie en mobiliteit. We zijn wederzijds sterk afhankelijk en vormen de facto één sociaal-economische ruimte. De helft van de banen in Brussel wordt ingevuld door mensen die niet in Brussel wonen, terwijl de economie en bedrijven in clusters met elkaar zijn verboden. In de praktijk is er interdependentie, maar politiek gezien lijkt er soms een Chinese muur te staan tussen de gewestgrenzen. Aan het begin van elke legislatuur worden er politieke akkoorden tussen de gewesten afgesloten, met een beperkt aantal doelen en gezamenlijke projecten rond werkgelegenheid, mobiliteit en fiscaliteit, die men de komende vijf jaar wil en kan realiseren.
 • Interregionale mobiliteit is cruciaal. Meer Brusselaars moeten aan de slag in de rand, waar nu al 56.000 Brusselaars werken. In het komende decennia krijgt deze regio te maken met een grote vergrijzingsgolf, met veel mensen die met pensioen zullen gaan. Het demografisch jongere Brussels Gewest moet hier optimaal van profiteren door de werkzoekenden nog sterker te stimuleren om in de randgemeenten te gaan werken.
 • Doorgedreven samenwerking tussen Actiris, VDAB, FOREM moet er op termijn toe leiden dat deze diensten in het Brusselse metropolitane gebied als één enkele arbeidsbemiddelingsdienst functioneren.

Discriminatie bestrijden

 • We voeren de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt op. Zo worden de gewestelijke arbeidsinspectiediensten uitgebreid en verder opgeleid om praktijktesten uit te voeren en discriminatie te sanctioneren.