Kinderen en jongeren

In Brussel gaat nog te veel talent verloren

Wat wil Vooruit.brussels?

Meer plaatsen in Nederlandstalige scholen en crèches

  • De eerste 6 levensjaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van onze kinderen. Daarom investeren en hervormen we onze kinderopvang, om elk kind de beste start in het leven te geven. Wij investeren in goede, betaalbare crèches met 1 begeleider per 5 kinderen en 130 dagen gratis kinderopvang voor elk kind. Ook het aantal plaatsen in Nederlandstalige scholen moet omhoog. Via een uitbreiding van het aanbod en meer samenwerking met de Franstalige gemeenschap.

 

Een sterke leerkracht voor elke klas

  • Wie als leerkracht kiest voor Brussel moet hiervoor beloond worden. We willen meer ademruimte creëren voor Brusselse leerkrachten door onderwijsassistenten in te zetten die hun taken verlichten. Door meer ondersteuning en een lerarenopleiding op maat van de grootstad. Zeker startende leerkrachten zullen extra begeleid worden. Want sterk onderwijs begint met een sterke leerkracht.

 

Een gezonde, gratis maaltijd op school voor elk kind in het basisonderwijs

  • Met een lege maag kan je niet leren. Toch zitten er vandaag nog Brusselse kinderen met honger in de klas. Dat is onaanvaardbaar… Wij willen voor elk kind in het lager onderwijs een gezonde, gratis maaltijd op school. Elke dag. In de scholen van de Stad Brussel bewijzen we dat het kan, nu is het aan Vlaanderen om dat mogelijk te maken in elke school.

 

Nederlands als bindmiddel in een meertalige stad

  • In een smeltkroes als Brussel, is meertaligheid een troef. Op één voorwaarde: dat de kinderen voldoende basiskennis hebben van het Nederlands. Wie nog onvoldoende Nederlands kan, moet meer kansen krijgen om Nederlands te oefenen, ook na school. Want taalachterstand zorgt nog te vaak voor leerachterstand. Wij zorgen voor extra taalondersteuning in crèches en scholen. We zetten in op scholen die ook buiten de schooluren activiteiten aanbieden. Via sport, theater en kunst kunnen kinderen hun talenten ontdekken en al spelenderwijs Nederlands Ook jeugdbewegingen en speelpleinwerking spelen een cruciale rol voor verdere studies.
  • We pleiten ervoor dat zowel in het Nederlandstalig als in het Franstalig onderwijs in Brussel de andere landstaal vanaf een vroege leeftijd verplicht en intensief onderwezen wordt. Het houdt geen steek dat leerlingen uit het Brussels Franstalig onderwijs in hun hele schoolcarrière geen Nederlands krijgen, om dezelfde leerlingen dure taalcheques te geven zodra ze op de arbeidsmarkt terechtkomen. We stimuleren uitwisseling van leerkrachten uit Nederlandstalige en Franstalige scholen.

 

Zorgeloos jong kunnen zijn

  • Jongeren moeten op een laagdrempelige manier betaalbare psychologische zorg kunnen vinden. Daarom investeren we in extra in jeugdhulpverlening. We richten een toegankelijk Brussels aanmeldpunt voor jeugdhulpvragen op zodat jongeren en hun ouders niet eindeloos hoeven zoeken naar de nodige hulp. We bereiden de Brede Scholen uit met lokale welzijnspartners. Op die manier zetten we in op preventie en versterken we de brede leer- en leefomgeving van kinderen en hun ouders. Het wegwerken van wachtlijsten in de jeugdhulp blijft een prioriteit. Elk kind moet tijdig de hulp ontvangen die het nodig heeft.

 

Maximumfactuur doortrekken naar het secundair onderwijs

  • De schoolkeuze of de keuze voor een studierichting mag niet afhangen van de portemonnee van de ouders. In het secundair onderwijs zijn de schoolkosten veel te hoog. Zelfs voor eenzelfde studierichting kan de schoolfactuur tot 500 euro verschillen per schooljaar. Die verschillen moeten eruit. Boeken en lesmateriaal, nodig om de eindtermen te bereiken, zouden eigenlijk door de school moeten worden voorzien. De Vlaamse Regering moet daarom zorgen voor extra werkingsmiddelen. Dankzij socialisten bestaat zo’n maximumfactuur al langer In het basisonderwijs. Het is nu hoog tijd dat er ook in het secundair onderwijs een maximumfactuur komt. Kinderen verdienen het niet om slachtoffer te zijn van ongelijkheid. Het is een kerntaak van een sterke welvaartsstaat om kinderen gelijke kansen te bieden.

 

Kwaliteitsvol en betaalbaar naschools vrijetijdsaanbod

  • We zetten in op een kwaliteitsvolle en betaalbare buitenschoolse opvang door te investeren laagdrempelig aanbod via sterke vrijetijdsorganisaties, afgestemd met de werking van de Brede School. Dit vraagt inzet van voldoende en gekwalificeerd personeel. Daarbij werken we één inkomensgerelateerd en transparant prijzenbeleid uit, met bijzondere aandacht voor eenoudergezinnen. Ook investeren we in aantrekkelijke, multifunctionele en duurzame gebouwen zijn, die ook na de schooluren toegankelijk

 

Schoolvakanties gelijktrekken

  • Dat er momenteel twee vakantieregelingen zijn in Brussel is absurd en zorgt voor organisatorische problemen bij gezinnen, jeugdorganisaties en bedrijven. Wij willen één vakantieregeling voor alle scholen met een betere spreiding zoals vandaag al het geval is in de Franse gemeenschap. Dat is niet alleen veel logischer maar gaat ook leerverlies tegen van kinderen die anders heel lang thuis zitten. Cruciaal dus om elk kind een eerlijke kans te geven.